Biuro Podróży CONTI - Chorzów, ul.Dworcowa 2 ; Chorzów, ul.Dąbrowskiego 60

Voucher Wakacyjny - Regulamin

                 Postanowienia ogólne

 

Emitentem voucherów wakacyjnych jest CONTI Biuro Podróży z siedzibą w Chorzowie przy ul.Dworcowej 2, NIP 627-24-90-412, Regon: 278156548 .

Bony wakacyjne są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi obniżenia wartości do zapłaty za zakup usług turystycznych świadczonych przez touroperatorów, dostępnych za pośrednictwem strony www.contichorzow.pl, pod numerem telefonu 323460084 oraz w naszym biurze w Chorzowie na ulicy Dworcowej 2.

Emitent voucherów wakacyjnych każdorazowo może dokonać wyłączenia poszczególnych Usług, które mogą być opłacone voucherami wakacyjnymi.

Vouchery wakacyjne są wystawiane tylko na okaziciela, co oznacza że mogą być wykorzystane przez dowolną osobę, która przedstawi voucher wakacyjny.

Voucher wakacyjny nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

Voucher wakacyjny występują w wersji drukowanej.            Warunki zamawiania oraz płatnościVoucher wakacyjny można nabyć bezpośrednio w naszym Biurze w Chorzowie na ulicy Dworcowej 2.           Okres ważności i warunki realizacjiVouchery wakacyjne mogą być wykorzystane wyłącznie w okresie ważności oznaczonym na ich rewersie . Oznacza to, że wyłącznie w okresie ważności można dokonać opłaty voucherem wakacyjnym za zakupione usługi. Wykonanie zakupionej i opłaconej voucherem wakacyjnym Usługi może nastąpić już po upływie okresu ważności bonu, którym dokonywano płatność.

Datą realizacji voucheru wakacyjnego jest dzień dokonania płatności voucherem wakacyjnym za zakupioną Usługę.Voucher wakacyjny może być wykorzystany w ramach płatności wyłącznie za jedno zamówienie, w którego skład może jednak wchodzić jedna lub więcej niż jedna Usługa.

Voucher wakacyjny nie mogą zostać wykorzystany po upływie okresu ważności.

Wartości voucherów wakacyjnych łączą się ze sobą, co oznacza, iż w ramach płatności za jedno zamówienie można wykorzystać więcej niż jeden voucher wakacyjny.

Jeśli wartość zakupionych Usług jest niższa od wartości bonów, kwota będąca różnicą nie podlega zwrotowi ani wykorzystaniu przy płatności za kolejne zamówienie.

Jeśli wartość zamówionej Usługi/Usług jest wyższa od wartości voucheru/voucherów, Posiadacz voucheru/voucherów zobowiązany jest dopłacić różnicę kartą kredytową, przelewem lub gotówką w naszym biurze .

Bony przyjmowane na poczet płatności nie mogą być uszkodzone (podarte, zmięte, sklejone, zabrudzone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację)       Sposób realizacji bonów wakacyjnychVouchery wakacyjne można zrealizować dokonując opłaty za zakup Usług w naszym biurze.

Po wyborze Usługi Rezerwujący dopełnia wszelkich formalności:

zgodnie z zasadami rezerwacji wycieczek należy podpisać umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej wraz z wpłatą zaliczki bądź całości wartości rezerwacji;

Vouchery wakacyjne mogą zostać przyjęte w ramach płatności zaliczki, dopłaty lub zapłaty całej wartości zakupionej Usługi w zależności od warunków zakupu danej Usługi. Płatność bonami musi być dokonana przed terminem realizacji Usługi.

W dniu dokonania płatności voucherami za zakupione Usługi Posiadacz voucheru zobowiązany jest wręczyć oryginały voucherów doradcy.

Po otrzymaniu bonów i dokonaniu ich pozytywnej weryfikacji, a w razie konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę Usługi, uznaje się ją za opłaconą. W zależności od rodzaju zakupionej Usługi Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji.          Rezygnacja z Usługi oraz anulacje UsługRezygnacja z zakupionej Usługi przez osobę dokonującą rezerwacji, która opłaciła część lub całość wartości Usługi za pomocą bonów wakacyjnych (zwaną dalej „Rezerwującym”), wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności złożonego do Emitenta .

W przypadku, gdy Rezerwujący opłacił zakupioną Usługę częściowo lub w całości voucherami wakacyjnymi, a w okresie ważności voucherów wakacyjnych:

rezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej,

nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Emitenta lub touroperatorów będących jego partnerami,

Rezerwującemu przysługuje zwrot voucherów wakacyjnych o wartości uwzględniającej potrącenie przez Emitenta kosztów rezygnacji lub anulacji w wysokości określonej zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych przez touroperatora organizującego imprezę turystyczną objętą dokonaną rezerwacją lub zgodnie z warunkami umowy.

Vouchery wakacyjne zwrócone Rezerwującemu po potrąceniu, zachowują pierwotny termin ważności, który obowiązuje na nowo.

W przypadku, kiedy Rezerwujący rezygnuje z zakupionej Usługi po upływie terminu ważności voucherów wakacyjnych, którymi dokonywał płatności, Emitent nie zwraca zrealizowanych voucherów ani ich równowartości.

W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo lub w całości voucherami wakacyjnymi z powodu odwołania podróży przez organizatora na skutek wystąpienia siły wyższej, Rezerwującemu zwracane są vouchery o wartości odpowiadającej wartości zrealizowanych voucherów wakacyjnych, których termin ważności wynosi 6 miesięcy liczonych od dnia wydania nowych voucherów. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia katastrofalne zdarzenia naturalne i zaburzenia życia zbiorowego, jak wojny, rewolucje, strajki i zamieszki krajowe.

W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo lub w całości voucherami wakacyjnymi z winy leżącej po stronie organizatora, vouchery wakacyjne są zwracane Rezerwującemu i zachowują pierwotny termin ważności, który obowiązuje na nowo. Wartość zwrotu określana jest na podstawie warunków zaakceptowanych podczas zakupu Usługi.

W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo lub w całości voucherami wakacyjnymi z powodu upadku organizatora, vouchery wakacyjne nie są zwracane Rezerwującemu. Rezerwujący ma prawo ubiegać się o zwrot środków z gwarancji ubezpieczeniowej upadłego touroperatora.

W przypadku, kiedy Rezerwujący nie skorzystał z Usługi opłaconej częściowo lub w całości voucherami wakacyjnymi z winy leżącej po stronie Rezerwującego – nie dokonuje się zwrotu wartości zakupionej Usługi, chyba, że warunki zaakceptowane podczas zakupu Usługi przewidują inaczej. Jeśli warunki zakupu lub umowa przewidują zwrot, odbywa się on w voucherach wakacyjnych, które zachowują pierwotny termin ważności, który obowiązuje na nowo.                    Postanowienia końcoweRegulamin sprzedaży i realizacji voucherów wakacyjnych stanowi integralną część każdego zamówienia na bony wakacyjne.

Kupujący, składając zamówienie, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść regulaminu sprzedaży oraz realizacji voucherów wakacyjnych.

Kupujący zobowiązany jest poinformować osoby, którym przekaże voucher, o treści regulaminu.

Emitent zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, w sytuacjach gdy nie jest to niezgodne z obowiązującym prawem.Opinie naszych Klientów

Dodaj opinię

Twoje dane Imię wiek i miejsce wypoczynku

Twoje zdjęcie profilowe

Kliknij, aby wgrać zdjęcie lub przeciągnij i upuść

Podziel się swoimi zdjęciami z wypoczynku.

Kliknij, aby wgrać zdjęcie lub przeciągnij i upuść
Kliknij, aby wgrać zdjęcie lub przeciągnij i upuść
Kliknij, aby wgrać zdjęcie lub przeciągnij i upuść
Kliknij, aby wgrać zdjęcie lub przeciągnij i upuść